Generelle betingelser

Konsulenten forplikter seg til å levere faglig assistanse – heretter referert til som Tjenesten – tilknyttet digital markedsføring for klienten. Detaljer rundt oppdraget er ytterligere definert i individuelle avtaler. Eventuelle modifikasjoner eller tilføyelser til kontrakten, inkludert endringer i Tjenestens innhold eller omfang, krever skriftlig enighet.

Tjenesten

Konsulenten forplikter seg til å levere faglig assistanse – heretter referert til som Tjenesten – tilknyttet digital markedsføring for klienten. Detaljer rundt oppdraget er ytterligere definert i individuelle avtaler. Enhver modifikasjon eller tillegg til avtalen, inkludert tjenestens natur eller rekkevidde, må formaliseres gjennom skriftlig avtale.

 

Honorar

Betalingen for konsulentens tjenester er spesifisert i avtalen. Standard timesats for tjenester utover de avtalte aktivitetene og oppgavene er satt til 1.300 NOK per time. Alle priser er oppgitt i NOK og ekskluderer mva.

 

Fakturering

Med mindre annet er avtalt, vil fakturering skje på et forskuddsbasis. Fakturaer har en standard betalingsfrist på 15 dager.

Utlegg

Med mindre annet er avtalt, dekker klienten selv kostnadene for annonsering på diverse markedsføringsplattformer, som for eksempel Google og Facebook. I særskilte tilfeller kan konsulenten foreta utlegg på vegne av klienten, forutsatt forskuddsbetaling og en avtalt avgift.

 

Avtalens varighet

Denne avtalen kan ikke sies opp i den innledende perioden. Etter dette overgår avtalen til en løpende kontrakt med en oppsigelsesfrist på tre måneder. Oppsigelse må inngis skriftlig senest 30 dager før starten av en ny avtaleperiode, og oppsigelsestiden starter fra den første dagen i påfølgende måned.

 

Forsinkelsesrente

Dersom klienten ikke foretar betaling til avtalt tid, har konsulenten rett til å kreve rente på det forfalte beløpet, i henhold til loven om renter ved forsinket betaling m.m. fra 17. desember 1976 nr. 100.

 

Betalingsmislighold

Skulle det forfalte beløpet, inkludert forsinkelsesrenter, ikke være betalt innen 30 dager etter forfall, kan konsulenten sende en skriftlig advarsel til klienten om at avtalen vil bli terminert dersom betaling ikke er mottatt innen 60 dager etter varselet ble sendt.

Opphør av avtalen kan ikke finne sted dersom klienten ikke betaler det forfalte beløpet inkludert forsinkelsesrenter før fristens utløp.

Konsulenten har pant i utviklede løsninger, inkludert kampanjeoppsett, kampanjestruktur og tekniske løsninger, inntil full betaling er foretatt.

Prisjustering

Prisene kan justeres hvis det skjer endringer i offentlige avgifter eller skatter som påvirker konsulentens honorar eller kostnader. Prisene kan også justeres ved hvert årsskifte, begrenset til økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, basert på indeksen fra måneden avtalen ble inngått.

 

Ansvar

Klienten er ansvarlig for at alt innhold og materiell er lovlig og ikke krenker immaterielle rettigheter. Klienten må kompensere konsulenten for alle krav som oppstår fra klientens valg av profilering eller som følge av brudd på loven eller inngrep i tredjeparts rettigheter.

 

Force Majeure

Om konsulenten er forhindret fra å utføre eller tilrettelegge for nødvendig omgjøring av tjenester, eller hvis en slik plikt til å levere tjenester blir urimelig byrdefull på grunn av arbeidskonflikter eller enhver annen hendelse utenfor partenes kontroll, slik som brann, krig, mobilisering, uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, mangel på transportmidler, generell knapphet på ressurser, reduksjon i energitilførselen, samt feil ved eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører eller tjenesteytere som skyldes slike forhold nevnt her, skal leverandøren være fritatt fra alt ansvar bortsett fra i tilfeller av reklamasjoner, hvorved leverandøren skal kreditere det beløp som tilsvarer verdien av den mangelfulle tjenesten.

Avtalen kan kun oppheves i force majeure-situasjoner med den berørte partens samtykke, eller hvis situasjonen varer mer enn 90 dager fra dens start, og da kun med 15 dagers varsel.

Partene har en gjensidig plikt til å informere hverandre om alle relevante forhold i forbindelse med force majeure-situasjoner så snart som mulig.


Annonsering på Trade Desk

For tjenester knyttet til annonsering på Trade Desk, krever Fjell Digital AS alltid forskuddsbetaling fra klienten. Kostnadene for annonsering vil bli avtalt på forhånd mellom begge parter.  Forskuddsbetalingen må være mottatt av Fjell Digital AS før noen annonsering på Trade Desk påbegynnes. Eventuelle justeringer eller overforbruk sammenlignet med det opprinnelige estimatet vil bli etterfakturert eller tilbakebetalt, i samsvar med faktiske annonseringskostnader.


Generelle betingelser

Fjell Digital AS forbeholder seg retten til å oppdatere de generelle betingelsene når som helst med forvarsel.

 

Jurisdiksjon

Partenes rettigheter og forpliktelser under denne avtalen reguleres fullt ut av norsk lov.

 

Tvister mellom partene angående tolkning eller juridiske konsekvenser av avtalen bør først forsøkes løst gjennom forhandlinger.

 

Hvis en tvist ikke løses gjennom forhandlinger eller mekling, kan hver av partene kreve at tvisten avgjøres endelig ved norske domstoler.